PETITE GRANDE MEGA

GORGONOIX

Tomate, gorgonzola,noix, olives, fromage

 

9,20 11,70 15

PEPPERONI

Tomate, pepperoni, oignons frais, olives, persillade, mozzarella             

9,50 11.70 15,50