PETITE GRANDE MEGA

GORGONOIX

Tomate, gorgonzola,noix, olives, fromage

 

9,80 12.50 17.50

PEPPERONI

Tomate, pepperoni, oignons frais, olives, persillade, mozzarella             

9,80 12.50 17,50